Begrippen

Cultuur

Het begrip cultuur verwijst naar de producten en activiteiten op het brede gebied van de kunsten (waaronder architectuur, beeldende kunst en vormgeving, film, letteren, podiumkunsten en cross-overs tussen deze disciplines) en erfgoed (zoals archieven, archeologie, historische collecties, monumenten en immaterieel erfgoed), en de mensen en instituties die zich daarmee bezighouden. (bron: Raad voor Cultuur)
cultuureducatie- participatie

Cultuureducatie

Onder cultuureducatie verstaan we alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie is leren over cultuur, door cultuur en met cultuur. Kinderen, jongeren en volwassenen maken kennis met verschillende cultuuruitingen en verdiepen hun inzicht daarin. Cultuureducatie wordt in de praktijk gehanteerd als verzamelbegrip voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Daarbij wordt literatuureducatie soms apart vermeld.

Binnenschoolse cultuureducatie (cultuuronderwijs)

Het algemeen vormend onderwijs over, in en met kunst, erfgoed en media in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Dit vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een onderwijsorganisatie.

Buitenschoolse cultuureducatie

Leren over kunst, erfgoed en media via gerichte instructie in de vrije tijd. Bijvoorbeeld bij centra voor de kunsten, muziekscholen, culturele instellingen, amateurkunstverenigingen, particuliere docenten of makerslabs. Dit vindt plaats op eigen initiatief van de (volwassen) leerling of de ouder.

Cultuurparticipatie

Cultuurparticipatie betekent in deze handreiking actieve cultuurparticipatie, waarbij cultuur het gebied van de kunsten, erfgoed en media omvat. Het gaat om alle vormen van actief beoefenen en artistiek ontwikkelen van of anderszins betrokken zijn bij cultuur in de vrije tijd. Receptieve deelname, zoals theater-, film- of museumbezoek, rekenen we daar niet toe. Onder actieve cultuurparticipatie vallen community arts, kunstbeoefening in de vrije tijd, buitenschoolse cultuureducatie, amateurkunst en vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld de erfgoedsector.

Cultuurbeleid

Cultuurpolitiek en -beleid houdt zich in Nederland bezig met de drie beleidsterreinen: Materieel en immaterieel cultureel erfgoed, Media, letteren, bibliotheken en Kunsten.