Beleidsterreinen

Het beleid voor cultuureducatie en –participatie kan aansluiten op andere beleidsterreinen. Vanuit het streven naar integraal beleid zoeken steeds meer gemeenten naar verbindingen.

Cultuur

Sommige gemeenten hebben geen specifiek omschreven of vastgelegd cultuurbeleid, terwijl er wel aandacht is voor cultuureducatie in het onderwijs of cultuurparticipatie, zoals amateurkunst. Inbedding in (te ontwikkelen) cultuurbeleid kan voor samenhang zorgen tussen de cultuureducatie en – cultuurparticipatie activiteiten die de gemeente ondersteunt.

Onderwijs en erfgoed

Cultuureducatiebeleid sluit nauw aan bij beleidsterreinen als onderwijs & kinderopvang en erfgoed. In onderwijs en kinderopvang wordt cultuureducatie aangeboden voor een brede basis voor alle kinderen. Bij erfgoed speelt cultuureducatie een belangrijke rol in de overdracht van ons verleden.

Sport

Onder andere via cultuurcoaches wordt de verbinding tussen cultuur, onderwijs en sport gezocht. Sport en cultuur versterken de lokale samenleving. Ze dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke samenhang. Daarnaast is de praktijk bij sport- en cultuurverenigingen vergelijkbaar.

Economie en ruimte

Wanneer cultuureducatie en –participatie worden ingezet om de aantrekkingskracht van de stad te vergroten, is de koppeling met domeinen als economie, recreatie & toerisme, stadsontwikkeling/ruimte en duurzaamheid  relevant.

Welzijn

Vanuit een meer sociaal-georiënteerde visie zijn terreinen als welzijn en zorg (inclusief jeugdhulp) en werk en inkomen interessant. Cultuureducatie en cultuurparticipatie kunnen een beweging op gang brengen die op deze beleidsterreinen effect sorteert, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, zelfregie en participatie voor burgers.

Staat jouw bouwsteen voor ‘Beleidsterreinen’ er niet tussen? Stuur een mailtje en wij maken hem voor je aan.

Ga nu verder met INSTRUMENTEN.

Bewaar je bouwwerk