De creatieve gemeente

Bouwtekening van een creatieve gemeente

instrumenten

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Innovatiesubsidie
 • Subsidie basisvoorziening
 • Subsidie verenigingen
 • Cultuurcoach
 • Flexibele regelgeving
 • Cultuurconferentie
 • Cultureel ondernemerschap

doelgroepen

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Alle inwoners
 • Jongeren
 • Volwassenen
 • Ouderen
 • Kunstenaars

partners

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Festival
 • Centrum voor de kunsten
 • Particuliere aanbieders
 • Professionele gezelschappen
 • Creatieve ondernemers
 • Andere overheden
 • Bedrijfsleven
 • Cultuurcoach

beleidsterreinen

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Economie
 • Recreatie Toerisme
 • Ruimte
 • Duurzaamheid
 • Erfgoed

visie

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Ontwikkeling creativiteit
 • Creatieve economie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Leven lang leren
 • Profileren
 • Stedelijke vitaliteit
 • Regionale samenwerking
Zit al in ons beleid en wil ik behouden Wil ik ontwikkelen

Visie

De ambitie van een creatieve gemeente is om creativiteit te stimuleren en de creatieve economie te bevorderen. Dit moet niet alleen de persoonlijke ontwikkeling en het leven lang leren van de inwoners ten goede komen, maar ook de profilering van de stad en de stedelijke vitaliteit. Een creatieve gemeente zoekt naar nieuwe mogelijkheden, wil een centrumfunctie vervullen en stimuleert daarom ook de regionale samenwerking.

Doelgroepen van het beleid

De creatieve gemeente richt haar cultuureducatie en –participatiebeleid op inwoners in het algemeen. Omdat ze een leven lang leren wil stimuleren heeft het beleid betrekking op kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Het beleid richt zich specifiek ook op makers, creatieve professionals die zich binnen broedplaatsen ontwikkelen en hun kennis delen, en die de creatieve economie doen bloeien.

Partners

De creatieve gemeente betrekt vooral cultuureducatieve aanbieders, adviserende/bemiddelende instellingen en de commerciële wereld bij de uitvoering van haar cultuurbeleid. Het gaat daarbij naast het centrum voor de kunsten om particuliere aanbieders, festivalorganisaties, de bibliotheek, musea/archieven en professionele gezelschappen. Creatieve ondernemers en het bedrijfsleven hebben een aanjaagfunctie. De cultuurcoach vervult een verbindende rol tussen de binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie, de wijk en creatieve ondernemers. De media hebben een belangrijke taak in de informatievoorziening over wat, waar, wanneer gebeurt. De creatieve gemeente werkt samen met andere overheden om zich gezamenlijk te ontwikkelen tot cultureel marktgebied met een bovenregionale aantrekkingskracht.

Beleidsterreinen

De creatieve gemeente sluit haar cultuurbeleid aan op andere beleidsterreinen zoals economie, recreatie, toerisme, ruimte, duurzaamheid en erfgoed. Met het cultuurbeleid wil de gemeente de economische ontwikkeling stimuleren en een centrumfunctie vervullen op regionaal en landelijk niveau.

Instrumenten

De creatieve gemeente is een actieve subsidieverstrekker. Zij zet innovatiesubsidies in om vernieuwing en experiment te stimuleren. Daarnaast streeft zij naar aanbod voor alle leeftijdsgroepen met subsidies voor de basisvoorzieningen (waarbij zij de vijf elementen: locatie; programma; promotie; vindbaarheid via (digitaal) netwerk en toegankelijkheiden hanteert voor alle leeftijden) en amateurkunstverenigingen. Vanuit de Impulsregeling Brede Scholen wordt de cultuurcoach gefinancierd. Ook past de creatieve gemeente flexibele regelgeving toe, om spontane initiatieven en festivals te kunnen faciliteren en organiseert ze een jaarlijkse conferentie om het culturele veld en inwoners bij elkaar te brengen en nieuwe ideeën te laten ontwikkelen. De creatieve gemeente stimuleert cultureel ondernemerschap en experiment.