Partners

Met wie kun je in je gemeente samenwerken om de beleidsdoelen te bereiken?

Culturele aanbieders

Als eerste wordt vaak gedacht aan cultuureducatie-aanbieders: het centrum voor de kunsten, particuliere cultuureducatie-aanbieders (zzp’ers, muziek-, dans-, theaterscholen, ateliers, kinderacademies, etc.), de bibliotheek, de volksuniversiteitmusea of archieven, (theater-, pop-)podia, professionele gezelschappen, verenigingen en stichtingen voor amateurkunst en erfgoed, informele groepen, het filmhuis, het centrum voor beeldende kunst, creatieve broedplaatsen of festivalorganisaties. Soms zijn meerdere van deze culturele organisaties cq. cultuureducatie-aanbieders onder één dak gehuisvest en werken ze nauw samen; een Cultuur Kern. De beschikbaarheid van deze voorzieningen hangt af van gemeentegrootte en ligging, en daarom kan het zinvol zijn om samen te werken met andere gemeenten.

Onderwijs

Voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie voor kinderen en jongeren zijn organisaties voor onderwijs en kinderopvang de aangewezen partijen. Denk naast scholen voor PO, VO, mbo of hbo, waaronder kunstvakopleidingen, ook aan peuterspeelzalen en organisaties voor BSO. In steeds meer gemeenten worden naast brede scholen ook integrale kindcentra opgericht, waar het goed mogelijk is een koppeling te maken tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Op de IMC weekendschool kunnen kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde wijken aanvullend onderwijs volgen.

Bemiddeling en advisering

Er zijn ook partners voor advisering en bemiddeling die je bij de uitvoering van het beleid kunnen ondersteunen. Dit kan een intermediair of adviseur/consulent (bijvoorbeeld werkzaam bij een provinciale steunfunctie-instelling of een regionaal/lokaal expertisecentrum), een cultuurcoach of een cultuurmakelaar zijn. De media (zoals de lokale of regionale omroep) kun je inzetten om informatie over cultuureducatie of –participatie te verspreiden en om vormen ervan te promoten en etaleren.

Andere partners

Partners uit aanpalende sectoren die steeds vaker bij de uitvoering van het cultuureducatie- en participatiebeleid worden betrokken zijn zorg- en welzijnsinstellingen of wijkteams, woningcorporaties , buurthuizen, wijkorganisaties en wijkcentra/Huizen van de wijk of wijkuniversiteiten  en sportverenigingen en- clubs . Op sommige plekken zijn andere overheidsdiensten actief zoals de GGD . Dit gebeurt om specifieke doelgroepen te bereiken, omdat er gezamenlijke doelstellingen zijn, om kosten te besparen of om effectiever en efficiënter te werken. Particuliere initiatieven van ouders, maar ook  Ondernemers uit het bedrijfsleven of de creatieve industrie kunnen ook samenwerkingspartners zijn. Universiteiten, hogescholen, andere kennisinstellingen of onderzoeksbureaus kun je opdracht geven onderzoek te doen naar specifieke thema’s. Tot slot kun je burgers bij de uitvoering betrekken, bijvoorbeeld wanneer zij zelf initiatieven ontwikkelen, zoals een amateurkunstproject in de wijk.

Staat jouw bouwsteen voor ‘Partners’ er niet tussen? Stuur een mailtje en wij maken hem voor je aan.

Ga nu verder met BELEIDSTERREINEN

Bewaar je bouwwerk