De talentvolle gemeente

Bouwtekening van een talentvolle gemeente

instrumenten

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Convenant
 • Subsidie basisvoorziening
 • Subs. kennism. binnensch.
 • Subsidie verenigingen
 • Cultuurcoach
 • Rijksregeling
 • Professional gemeente
 • Kinder- of stadsdichter

doelgroepen

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • VVE (2-4-jarigen)
 • Leerlingen PO
 • Leerlingen VO
 • Studenten
 • Mbo-leerlingen
 • Cultuurverenigingen
 • Informele groepen
 • Kunstenaars

partners

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Scholen PO
 • Scholen VO
 • Scholen mbo
 • IKC en brede scholen
 • Centrum voor de kunsten
 • Particuliere aanbieders
 • Cultuurverenigingen
 • Cultuurcoach

beleidsterreinen

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Economie
 • Onderwijs en kinderopvang

visie

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Talentontwikkeling
 • Toegankelijkheid
 • Inclusiviteit
Zit al in ons beleid en wil ik behouden Wil ik ontwikkelen

Visie

Het belangrijkste uitgangspunt van de talentvolle gemeente is talentontwikkeling te stimuleren. Toegankelijkheid en inclusiviteit zijn daarbij essentieel: iedereen krijgt gelijke kansen om zichzelf te ontwikkelen. Geld, sociale achtergrond of de plaats waar iemand opgroeit mogen geen belemmering zijn.

Doelgroepen van het beleid

Het beleid van de talentvolle gemeente richt zich op leerlingen, van VVE, primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot kunstvakopleidingen en het MBO. Ook de (verdere) ontwikkeling van leden van verenigingen en informele groepen en kunstenaars krijgt aandacht.

Partners

De belangrijkste partijen waarmee de talentvolle gemeente samenwerkt zijn het onderwijs (waaronder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en IKC’s, de cultuurcoach of intermediair, het centrum voor de kunsten, professionele gezelschappen en andere cultuureducatieaanbieders. Zij dragen gezamenlijk zorg voor hoogwaardige binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Ook creatieve broedplaatsen spelen een grote rol in het ontdekken en ontwikkelen van talent. De bibliotheek is een belangrijke partner in het kader van leesbevordering en persoonlijke ontwikkeling. De talentvolle gemeente werkt ook samen met verenigingen voor amateurkunst en maakt met hen afspraken over talentontwikkeling van de leden. De talentvolle gemeente zoekt ondersteuning van adviserende en bemiddelende instellingen zoals de provinciale steunfunctie-instelling. Tot slot maakt de talentvolle gemeente ook afspraken met andere overheden over talentontwikkeling in regionaal perspectief. Ze betrekt hierbij ook het bedrijfsleven en creatieve ondernemers.

Beleidsterreinen

De talentvolle gemeente zoekt verbinding met het beleidsterrein onderwijs en kinderopvang, omdat leerlingen de belangrijkste doelgroep van het beleid vormen.

Instrumenten

De talentvolle gemeente maakt met verschillende partijen prestatieafspraken over talentontwikkeling, toegankelijkheid en inclusiviteit. Deze zijn vastgelegd in een convenant. Ze verstrekt subsidies aan de basisvoorzieningen,  waarbij de vijf elementen locatie; programma; promotie; vindbaarheid via (digitaal) netwerk en toegankelijkheid voor met name jongeren worden ingezet. Dat gebeurt onder andere aan organisaties met een kennismakingsaanbod, aan onderwijs en/of aan amateurkunstverenigingen. De talentvolle gemeente gebruikt de Impulsregeling Brede Scholen om een cultuurcoach aan te stellen en subsidieert in het onderwijs de aanstelling van een icc-er. Daarnaast matcht de talentvolle gemeente de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor het bereiken van kinderen in het primair onderwijs. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo vult deze gemeente het geld op de VO cultuurkaart en MBO-card aan. Grotere gemeenten hebben zelf een professional in dienst of stellen een intermediair aan die talentontwikkeling in de hele gemeente stimuleert, bijvoorbeeld door deel te nemen aan netwerken van onderwijs en culturele instellingen. De talentvolle gemeente reikt stipendia en beurzen uit aan talentvolle beoefenaars en elk jaar wordt er een stadsdichter en kinderdichter gekozen. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen heeft de talentvolle gemeente een kortingsregeling ingesteld, zorgt ze voor een goede informatievoorziening en werkt ze samen met het Jeugdfonds sport & cultuur.