Visie

Gemeentelijke visie op cultuur in onderwijs en vrije tijd

In je visie op cultuureducatie en –participatie geef je antwoord op de vraag: waarom vind je cultuureducatie en cultuurparticipatie belangrijk in je gemeente? Wat wil je ermee bereiken? Je kunt de visie specifiek formuleren voor cultuureducatie en –participatie, maar je kunt haar ook laten aansluiten op een bredere, domeinoverstijgende gemeentelijke visie.
Baken je visie scherp af! Dit helpt je om daarna te bepalen op welke gebruikers het beleid zich moet richten, welke partners je kunt betrekken, welke instrumenten je kunt inzetten en met welke beleidsterreinen je een koppeling kunt maken.

Wil je eerst meer informatie over wat er speelt in de samenleving, bij gemeenten, in de culturele sector en onder beoefenaars, dan vind je hier achtergrondinformatie.

Klik op de blauwe bouwstenen om ze toe te voegen aan je bouwwerk en om voorbeelden te bekijken van gemeenten die die bouwsteen inzetten.

Cultureel vermogen

Je kunt cultuureducatie en –participatie inzetten om de kennismaking met kunst en cultuur mogelijk te maken en daarmee talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Ook hier is inclusiviteit een belangrijk ingrediënt van de visie, maar dan in de zin dat iedereen de kans moet krijgen zich te ontwikkelen. De achterliggende gedachte is dat cultuureducatie en –participatie bijdragen aan de brede vorming van inwoners, en specifiek aan de ontwikkeling van cultural capabilities: dit begrip omvat zowel het cultureel vermogen als mogelijkheden. Deze capabilities worden steeds belangrijker in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het publieke en sociale leven. We bedoelen vaardigheden als het omgaan met culturele diversiteit, het vermogen tot kritisch denken en mediawijsheid.

Een van de competenties waar het cultuurbeleid zich specifiek op kan richten, is de ontwikkeling van creativiteit. Dit streven gaat vaak gepaard met de ambitie om (bijvoorbeeld via creatieve ondernemers) de creatieve economie van de stad te stimuleren, de (stedelijke) vitaliteit en aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten en de gemeente duidelijker te profileren. Vanuit dit streven kan een gemeente ook inzetten op regionale samenwerking, niet alleen tussen overheden, maar ook tussen cultuureducatie-aanbieders onderling, om het aanbod af te stemmen.

Sociale doelen

Als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein verbinden steeds meer gemeenten sociale doelen aan cultuureducatie en -participatie. In een sociaal-georiënteerde visie kan cultuur zowel doel zijn als middel.

Cultuur wordt als middel ingezet om bijvoorbeeld de leefbaarheid van de gemeente te vergroten, een antwoord te bieden op krimp, laaggeletterdheid te verminderen of een bijdrage te leveren aan sociale cohesie, zorg en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan gemeenten die zich willen profileren als age friendly cultural city en een leven lang leren willen stimuleren.

Sociale doelstellingen kunnen daarnaast ook betrekking hebben op cultuureducatie en –participatie zelf. Het streven is bijvoorbeeld om zoveel mogelijk mensen te laten participeren (inclusiviteit) en om de financiële en geografische toegankelijkheid van voorzieningen voor cultuureducatie en -participatie te behouden of vergroten: iedereen moet kunnen deelnemen. Een ander, maar hieraan rakend doel is om cultuurhistorische gebouwen en waarden te behouden, vanuit de idee dat deze belangrijk zijn voor de gemeenschap en/of gezichtsbepalend voor de gemeente.

Betrokkenheid

Er zijn ook gemeenten die burgerparticipatie voorop stellen en vanuit die opvatting cultuureducatie en –participatie willen overlaten aan de inwoners en de markt of die in co-creatie willen vormgeven. De visie, veelal domeinoverstijgend en dus niet specifiek voor cultuur, is dat de burger aan zet is, en dat de gemeente dit burger- of particulier initiatief faciliteert.

Staat jouw bouwsteen voor ‘Visie’ er niet tussen? Stuur een mailtje en wij maken hem voor je aan.

Ga nu verder met DOELGROEPEN.

Bewaar je bouwwerk