De vitale gemeente

Bouwtekening van de vitale gemeente

instrumenten

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Incidentele subsidie
 • Innovatiesubsidie
 • Cultuurfonds
 • Flexibele regelgeving
 • Jeugdfonds
 • Stimuleren netwerken
 • Burgerraadpleging

doelgroepen

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Alle inwoners
 • Cultuurverenigingen
 • Informele groepen

partners

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Burgers
 • Creatieve ondernemers
 • Particuliere aanbieders
 • Provinciale steuninstelling

beleidsterreinen

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Economie

visie

 • Zit al in ons beleid en wil ik behouden

 • Burgerinitiatief
 • Burgerparticipatie
Zit al in ons beleid en wil ik behouden Wil ik ontwikkelen

Visie

De vitale gemeente wil dat het cultuureducatie en –participatieaanbod door de gemeenschap zelf wordt gedragen. Ze stimuleert burger- of particulier initiatief en burgerparticipatie. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van het aanbod ligt bij de burger en het culturele veld.

Doelgroep van beleid

Het cultuurbeleid van de vitale gemeente richt zich op inwoners in het algemeen, en niet specifiek op bepaalde groepen. Wel juicht de gemeente zelf-georganiseerde verbanden zoals verenigingen/stichtingen en informele groepen toe.

Partners

De vitale gemeente staat open voor initiatieven van allerlei partijen, zoals het zelfstandige centrum voor de kunsten, particuliere aanbieders, creatieve ondernemers, musea en burgers. Ze draagt bij aan en faciliteert projecten die deze partijen ondernemen, maar zet hen niet in om eigen beleidsdoelen te bereiken.

Beleidsterreinen

De vitale gemeente zoekt de verbinding met andere beleidsterreinen wanneer een initiatief dat vereist. Dit kunnen alle beleidsterreinen zijn, afhankelijk van de inhoud van het project.

Instrumenten

De vitale gemeente verstrekt bij voorkeur incidentele/projectsubsidies en innovatiesubsidies aan initiatieven die uit de gemeenschap zelf voortkomen zoals amateurkunstverenigingen. Ze heeft een publiek-privaat cultureel investeringsfonds opgezet die het geld beheert en verstrekt garanties en leningen. Ze past flexibele regelgeving toe (bijvoorbeeld bij vergunningen) om spontane projecten te kunnen faciliteren. Door particulier initiatief is er een Jeugdfonds sport & cultuur. De gemeente treedt als makelaar op naar het bedrijfsleven en stimuleert netwerkvorming tussen onderwijs, culturele instellingen en andere partijen, zodat ze gezamenlijk nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en subsidie kunnen aanvragen. De vitale gemeente vindt het belangrijk om bij beslissingen over beleid en toekenning van subsidies burgers te raadplegen en zet in op informatievoorziening.